Skúšobné laboratóriá

Testovanie stavebných výrobkov

Tlakové skúšky rúr a potrubných systémov, tesnosť a pevnosť spoja

Sú vykonávané v zmysle platných noriem STN, EN za účelom zistenia tesností, vylúčenia poruchových úsekov a možnosti využitia jestvujúcich rozvodov. Iba tesná potrubná sieť plní svoju funkciu bez zaťaženia životného prostredia.

Odolnosť proti nárazu a rázová húževnatosť

V mechanickom systéme je nárazom veľká sila vyvinutá v krátkom časovom období, keď sa zrazia dve alebo viac telies. Na stanovenie húževnatosti materiálu sa vykonávajú nárazové skúšky. Všeobecne sa nárazové testy vykonávajú dvoma spôsobmi: nárazovým testom CHARPY a nárazovým testom IZOD. 

Húževnatosť materiálu sa vzťahuje na jeho schopnosť absorbovať energiu počas deformácie.

Ťahové vlastnosti

Ťahové charakteristiky materiálu sú jeho najzákladnejšími mechanickými charakteristikami. Ak je skúšobné teleso vystavené jednoosému namáhaniu v ťahu, je možné priebeh deformácie, resp. pomerného predĺženia v závislosti na normálovom napätí sledovať pomocou deformačnej krivky, ktorá poskytuje dôležité informácie o vlastnostiach materiálu. Táto závislosť je určovaná experimentálne. Skúšobné teleso je uchytené do čeľustí skúšobného stroja a na teleso je nasadený prieťahomer. Počas skúšky sa zaznamenáva závislosť pôsobiacej sily (F), resp. napätia (snímané dynamometrom) na pomernom predĺžení skúšobnej vzorky (snímané prieťahomerom).

Oxidačno-indukčný čas

Oxidačno - indukčná doba alebo OIT je štandardizovaný test vykonaný v DSC, ktorý meria úroveň tepelnej stabilizácie testovaného materiálu. Meria sa čas medzi topením a začiatkom rozkladu v izotermických podmienkach. Táto skúška je bežná pri posudzovaní kvality organických materiálov alebo polymérov.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.