Skúšobné laboratóriá

Testovanie ropných produktov a chemikálií

Destilačné charakteristiky

Destilácia je fyzikálna metóda na oddeľovanie kvapalných zmesí na základe ich rôznych teplôt varu. Využíva sa v priemysle hlavne pri spracovaní ropy a v potravinárstve pri výrobe destilátov. Zmes látok sa zahrieva, kým nedosiahne požadovanú teplotu, pri ktorej dochádza k varu a k odparovaniu oddeľovanej látky. Tieto pary sa odvádzajú do chladiča, kde dochádza k ich kondenzácii  a oddeľovaná látka sa potom zachytáva v kvapalnej podobe.

Bod vzplanutia

Teplota vzplanutia alebo bod vzplanutia je najnižšia teplota pri, ktorej horľavá kvapalná látka za presne stanovených podmienok skúšky, vyvíja také množstvo horľavých pár, ktoré je po priblížení iniciačného zdroja (napr. plameň, iskra) schopné krátko (max. 5 sekúnd) horieť a zase zhasnúť.

Obsah nečistôt

Bod tuhnutia

K tuhnutiu dochádza pri ochladení kvapaliny na teplotu tuhnutia. Teplota tuhnutia je rôzna pre rôzne látky. Teplota tuhnutia je pre kryštalické látky rovnaká, ako teplota topenia. Teplota tuhnutia závisí od druhu látky a od tlaku. Teplo, ktoré kvapalina odovzdá pri tuhnutí, sa nazýva skupenské teplo tuhnutia, jeho veľkosť je pre rovnakú látku rovnaká ako skupenské teplo topenia. Opakom tuhnutia je topenie (tiež aj tavenie), pri ktorom dochádza k premene tuhej látky na kvapalnú.

Bod zákalu

Bod zákalu je teplota, pri ktorej sa zákal kryštalického parafínu prvýkrát objaví v kvapaline pri jej ochladzovaní za určených podmienok skúšky. Vzorka sa ochladzuje určenou rýchlosťou a periodicky skúša. Teplota, pri ktorej sa objaví zákal na dne skúšobnej nádoby sa zaznamená ako bod zákalu alebo teplota vylučovania parafínov (TVP).

Medzná teplota filtrovateľnosti

Hraničná teplota, pri ktorej je nafta ešte schopná preniknúť testovacím sitkom s otvormi 45 mikrometrov (0,045 mm) bez toho, aby došlo k úplnému prerušeniu dodávky paliva v dôsledku vylúčených častíc parafínu, sa nazýva teplota filtrovateľnosti. Označuje sa symbolom CFPP ( z angl. Cold Filter Plugging Point).

Viskozita, viskozitný index ropných produktov, viskozitné číslo

Viskozita kvapaliny je jej odpor proti prúdeniu a je veľmi ovplyvnená teplotou. S rastúcou teplotou klesá, tj. Kvapalina sa stáva tekutejší. Závislosť kinematickej viskozity od teploty možno porovnávať pomocou indexu viskozity. V zásade opisuje zmenu viskozity s teplotou.

Stanovenie viskozitného indexu je založené na dvoch typoch olejov s rovnakou počiatočnou viskozitou a silne odlišnými zmenami viskozity pri zvyšovaní teploty. Oleji vykazujúcim silnú teplotná závislosť je priradený index viskozity 0, zatiaľ čo oleji s nižšou zmenou viskozity je priradený index viskozity 100.

Korózia pôsobením na kovy

Extrahovateľné látky

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.