Skúšobné laboratóriá

Testovanie polymérov a fólií

Identifikácia materiálu

Infračervená spektrometria (FTIR) je všeobecne rozšírenou technikou pre chemickú analýzu materiálov. Vďaka značnému zjednodušeniu a zlacneniu inštrumentácie je dnes široko uplatňovaná aj pre tzv. rutinné aplikácie v priemysle.
Medzi jej prednosti patrí: rýchlosť merania, finančne a environmentálne šetrná prevádzka, možnosť detekcie organických aj anorganických štruktúr súčasne (ktoré môžu byť amorfnej aj kryštalickej povahy), dostupnosť rôznych technologických modifikácií (transmisné alebo reflexné techniky), možnosť analyzovať látky v rôznych skupenstvách, resp. stavoch (pevné častice, plyny, kvapaliny, zmesi, filmy).

Hustota

Meranie hustoty je dôležitým parametrom kvality surovín a hotových výrobkov v tuhých a kvapalných podmienkach. Vykonáva sa rôznymi technikami. Určuje čistotu materiálov pred spracovaním, taktiež či je látka zmiešaná so surovinou. Na druhej strane je meranie hustoty je efektívny aj pre porozumenie homogenity suroviny.

Obsah plniva (popola)

Z analýzy sa dá posúdiť čistota materiálu, prítomnosť prísad a vznik akejkoľvek látky tvoriacej popol, ktoré sú považované za nečistoty.

Obsah vody

Prítomnosť vody môže významne ovplyvniť kvalitu výrobku, jeho štruktúru, životnosť, chemickú stabilitu a reaktivitu. Jednou z metód je stanovenie podľa Karl Fischera. Karl Fischerová titrácia je všeobecne uznávanou metódou na meranie obsahu vody vo všetkých druhoch látok vrátane chemikálií, olejov, liečiv a potravín.

Farebnosť CIELab

Najpopulárnejšou a najpopulárnejšou metódou merania farby je metóda L * a * b *. Je to jedna zo všeobecných farebných metód na zníženie jedného z hlavných problémov pôvodnej farebnej metódy Yxy. V tomto farebnom rozsahu L * označuje svetlosť / tmu a a * a b * sú súradnice chromatickosti. + a * smer je červený, -a * smer je zelený, + b * smer žltý a -b * smer modrý. Stred je achromatický. Keď sa hodnoty a * a b * zvyšujú a pohybujú sa od stredu, zvyšuje sa živosť farby.

Lesk

Lesk možno definovať ako optický prvok, ktorý udáva, ako dobre úplne nepriepustný povrch odráža svetlo v zrkadlovom smere. Meria sa pomer intenzity svetla odrážaného od povrchu objektu k intenzite svetla prichádzajúceho na povrch.

Obsah kondenzovateľných zložiek (fogging test)

Tieto skúšky pozostávajú z merania skondenzovaných - odparených prchavých zložiek.

Zápach (odor test)

Hodnotí sa intenzita vône (na vhodnej škále), druh vône (popis) a subjektívne pocity (príjemné, nepríjemné).

Priepustnosť pre vodnú paru

Difúzia vodnej pary je dej, ktorým sa vyrovnáva čiastočný tlak vodnej pary vzájomným pôsobením molekúl. Vodné pary sa pohybujú z miest vyššieho tlaku smerom k miestam s nižším tlakom.

Priepustnosť, reflexia svetla

Ak svetlo prechádza nejakým priehľadným materiálom (optickým prostredím), jeho elektrická zložka interaguje s elektrónmi materiálu, rozkmitá ich a elektróny materiálu sa takto stávajú novými zdrojmi žiarenia. V dôsledku týchto interakcií sa rýchlosť svetla v hmotnom prostredí zmenší. Schopnosť materiálu spomaliť šírenia svetla charakterizujeme pomocou indexu lomu n.

Chemická odolnosť

Dôkaz ftalátov

Ftaláty sú estery kyseliny 1,2-benzéndikarboxylovej (ftalovej). Majú široké využitie a najčastejšie sa používajú ako plastifikátory a sú súčasťou mnohých obalov. Vzhľadom na to, že ftaláty nie sú v týchto výrobkoch chemicky viazané, dochádza k ich neustálemu uvoľňovaniu do vzduchu, difúziou do tekutín a potravín, čo vedie k expozícii prostredníctvom jedenia a pitia, prenosu kožou alebo vdýchnutím. Existuje podozrenie, že niektoré druhy ftalátov, majú karcinogénny a estrogény účinok, preto je ich použitie najmä do hračiek a kozmetických výrobkov obmedzené.

Hodnotenie gumy

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.