Predĺženie akreditácie skúšobných laboratórií

Na začiatku mesiaca december nám Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) predĺžila akreditáciu na základe plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017. Akreditácie sú predlžované na pravidelnej báze, vďaka čomu sa zabezpečuje kontinuálna kvalita služieb akreditovaných subjektov.

SNAS je súčasne akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR.

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným normatívnym dokumentom.
Akreditácia, aj preto, že sa vykonáva nezávisle a nestranne, sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu, čo je dôvod, pre ktorý má byť využitá na posudzovanie a na hodnotenie všetkých činností, od výsledkov ktorých spoločnosť očakáva vysoký stupeň správnosti a dôvery.

Naďalej tak široká ponuka služieb našich laboratórií zostáva nezmenená. Sme nesmierne radi, že i do ďalších rokov budeme schopní našim zákazníkom dodávať rovnako kvalitné služby ako doposiaľ.