Politika spoločnosti

Vedenie spoločnosti prijalo túto politiku a rozhodlo sa podporovať rozvoj všetkých aktivít, smerujúcich k neustálemu zlepšovaniu kvality výrobkov a poskytovaných služieb, životného a pracovného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Politika spoločnosti a zásady súvisiace s ňou sú záväzné pre všetky úrovne spoločnosti, funkcie, útvary a pre všetkých zamestnancov. Vedenie spoločnosti očakáva od všetkých zamestnancov spoločnosti maximálnu podporu pri zaisťovaní úloh vyplývajúcich z politiky spoločnosti.

Spokojnosť zákazníkov

Uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníka je prioritná záležitosť všetkých činností každého zamestnanca spoločnosti. Náš zákazník je ten, kto nás živí, preto neustále sledovanie spokojnosti našich zákazníkov nám umožní korigovať naše činnosti, aby sme si udržali existujúcich zákazníkov a na základe kladných referencií získavali nových zákazníkov.

Zapojenie zamestnancov

Vedenie firmy kladie veľký dôraz na spokojnosť a motiváciu svojich zamestnancov, ich profesionálny rozvoj a pozitívne vnímanie pracovného prostredia. Každý zamestnanec si musí uvedomiť, aká dôležitá je jeho práca pre výsledok spoločnosti. Všetci vedúci pracovníci musia byť príkladom v prístupe ku kvalite, ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia a vytvárať podmienky pre ostatných.

Kvalita výrobkov

Cieľom je ponúknuť zákazníkovi bezchybný výrobok a službu. Ide o nekončiaci proces, ktorý sa vyvíja, pretože požiadavky zákazníka neustále rastú.

Zlepšovanie

Cieľom je odstrániť a predchádzať všetkým rizikám, ktoré by mohli vstúpiť do procesu našich činností. Sústavná prevencia je ekonomickejšia ako oprava chýb.

Dlhodobé ciele

Nastaviť systém, ktorý neumožní vyrobiť a expedovať zlý výrobok alebo vykonať nekvalitnú službu. V priebehu všetkých činností zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých zamestnancov. Spoločnosť sa zaväzuje plniť právne a iné požiadavky v oblasti starostlivosti o ŽP a BOZP. Všetky činnosti budú zamerané na prevenciu znečisťovania v oblasti ovzdušia a vodného hospodárstva, na znižovanie potreby vstupných surovín, minimalizáciu odpadov a prevenciu rizík, zlepšovanie pracovného prostredia vo firme a životného prostredia v okolí firmy.

Krátkodobé ciele

Stanovené ciele musia byť merateľné a hodnotiteľné. Návrhy krátkodobých cieľov v oblasti kvality produkcie, životného prostredia a bezpečnosti práce vychádzajúcich z tejto politiky spracovávajú riaditelia jednotlivých divízií a sú prerokované a vydané vedením spoločnosti. Prijaté krátkodobé ciele sú zverejňované na tabuliach v jednotlivých prevádzkach, aby s nimi boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti. Vrcholové vedenie a všetci zamestnanci VÚSAPL, a.s., prijali záväzok plniť požiadavky zákazníkov, právne a iné požiadavky a požiadavky noriem

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.