Certifikácia výrobkov

Povinná certifikácia stavebných výrobkov

Od 1. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v SR a ich sprístupňovania na domácom trhu.

Pre výrobcov a dovozcov stavebných výrobkov to znamená, že každý stavebný výrobok, ktorý sa uvádza na slovenský trh, musí spĺňať predpísané požiadavky. Túto zhodu zabezpečujú práve certifikačné orgány.

Vášmu výrobku sa pri finálnej fáze certifikačného procesu udelí certifikát zhody, ktorý potvrdzuje, že stavebný výrobok spĺňa všetky podmienky stanovené zákonom.

Našou oblasťou certifikácie sú stavebné výrobky v zmysle rozsahu udelenej akreditácie.

povinná certifikácia výrobkov VÚSAPL

Technická pomoc

Naši certifikační pracovníci vám tiež radi pomôžu poradenstvom a zabezpečením skúšok na výrobky nad rámec uvedený v osvedčeniach  o akreditácii, autorizácii a notifikácii. Pomáhame taktiež pri vypracovaní vyhlásenia zhody a značiek zhody a pri zabezpečení vykonávania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu vypracujeme posúdenie zhody v súlade s dodanými technickými špecifikáciami, zahraničnými technickými špecifikáciami.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.