Certifikácia výrobkov

Autorizovaná a notifikovaná osoba

Autorizovaná osoba SK06

VÚSAPL, a.s., Nitra je autorizovanou osobou reg. č. SK06 s rozsahom uvedeným v prílohe podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy preukazovania parametrov v znení neskorších predpisov a má udelenú autorizáciu

v rozsahu stanovenom Osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

autorizovaná osoba certifikácia výrobkov VÚSAPL

Autorizovaná osoba TP06

Od 20.9.2013 je VÚSAPL, a.s. aj autorizovanou osobou na Technické posudzovanie TP 06 s rozsahom uvedeným v prílohe TP06 v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonávame tiež poradenstvo a skúšky na výrobky nad rámec uvedený v osvedčení o autorizácii, napr. v systéme 4, IV podľa vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov. Pomáhame pri vypracovaní vyhlásenia o parametroch.

Notifikovaná osoba 1479

VÚSAPL, a.s., Nitra je notifikovanou osobou, identifikačné číslo 1479 s rozsahom uvedeným v prílohe NO 1479 podľa ustanovení zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v rozsahu činností špecifikovaných v prílohe k osvedčeniu o notifikácii. Certifikačný orgán, ako autorizovaná osoba SK06 a notifikovaná osoba 1479 má stanovené podmienky udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania a odoberania certifikácie vo vlastných metodických pokynoch a v príručke kvality. Na požiadanie poskytneme informácie.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás, radi Vám zodpovieme všetky otázky.