Vzdelávanie a poradenstvo

Školenia, semináre, kurzy

Naše školenia sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Školenia realizujeme v priestoroch VUSAPL, a. s. podľa plánu školení – spravidla dvakrát ročne, ale aj podľa dohody so zákazníkom v termíne a na mieste podľa jeho potreby. Dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním:
 • Chemická legislatíva
 • Systém manažérstva kvality a audit podľa EN ISO 9001: 2015
 • Systémy manažérstva environmentu a audit podľa EN ISO 14001: 2015
 • Nakladanie s odpadom
 • Systém manažérstva, požiadavky na kompetentnosť vykonávať skúšky a/alebo kalibrácie a audit v skúšobných laboratóriách v súlade s EN ISO/IEC 17025: 2017
 • Bezpečná práca s veľmi toxickými, toxickými, nebezpečnými a ostatnými chemikáliami (školenie potrebujú aj pracovníci, ktorí potrebujú odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/25007 Z. z.)
 • Spracovanie a skúšanie plastov.

Karty bezpečnostných údajov, Označovanie, etikety chemických látok a zmesí

 • Vypracujeme karty bezpečnostných údajov pre zmesi, ktoré sami vyrábate.
 • Vypracujeme karty bezpečnostných údajov pre látky a zmesi, ktoré dovážate podľa informácií od dodávateľov – z rôznych jazykových verzií: (angličtina, nemčina, ruština, čeština, taliančina, maďarčina, španielčina, poľština, rumunčina a iné…).
 • Vypracujeme obsah etikety chemických látok a zmesí.

Poradenstvo a pomoc pri plnení povinností podľa REACH

 • Poradíme účastníkom dodávateľského reťazca pri plnení povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 • Pomôžeme dovozcom a následným užívateľom pri predkladaní informácií ustanoveným orgánom a pri generovaní UFI (jednoznačný identifikátor vzorca)
 • Pomôžeme pri oznámení látok, ktoré podliehajú registrácii a látok, ktoré spĺňajú kritériá na klasifikáciu ako nebezpečné a uvádzajú sa na trh buď samostatne, alebo v zmesi vo vyššej koncentrácii, ako sú koncentračné limity, čo má za následok klasifikáciu zmesi ako nebezpečnej Európskej chemickej agentúre na účely zaradenia tejto látky do zoznamu klasifikácie a označovania.

Klasifikácia a označovanie chemických látok a chemických zmesí

 • Vykonáme testovanie potrebné pre klasifikáciu aj samotnú klasifikáciu chemikálií

Poskytovanie informácií, konzultácie a poradenstvo

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori a používatelia – následní užívatelia chemických látok a chemických zmesí sa môžu na nás obrátiť s otázkami súvisiacimi s chemickou a environmentálnou legislatívou:
 • REACH
 • CLP
 • ENVIRONMENT
 • CHEMICKÝ ZÁKON

Spracovanie štúdií v oblasti: chémia, environment

 • Environmentálne správanie sa firmy,
 • uhlíková stopa,
 • LCA,
 • ecoVadis, Blauer Engel…
Technické normy a pomoc pri ich tvorení, sledovaní v oblasti podľa požiadaviek zákazníka. Naši pracovníci sú členmi viacerých technických komisií:
 • Vodovody a kanalizácie
 • Kvalita
 • Plasty
 • Ropa, plynné a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov
 • Environmentálne manažérstvo
 • Obaly, buničina, papier a lepenka
 • Posudzovanie zhody

Odborný garant a lektor

Ing. Eva Lukáčiková

Certifikáty a osvedčenia:
 • Certificate (certifikát) „Lektor a konzultant pre oblasť chemickej legislatívy;“ Európska komisia/CEFIC program
 • Statement (Osvedčenie) „Environmentálny audítor;“ Certiquality Quality Certification Body, Turín, Taliansko
 • Zertifikat SKZ-Qualifikation Aditbeauftragte (certifikát – audítor), SKZ Süddeutshces Kunststoff-Zentrum, Würzburg, Nemecko
 • Odborný kurz Akreditácia a činnosť orgánov certifikujúcich výrobky; TSÚ Piešťany
 • Osvedčenie v systémoch kvality – Manažér kvality; MASM, Žilina
 • Osvedčenie „Manažér systému environmentálneho manažérstva;“ MASM, Žilina
 • Osvedčenie o štúdiu v odbore Manažér marketingovej komunikácie, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Osvedčenie Externý audítor, QS Cert, Zvolen
a ďalšie.

VÚSAPL, a.s.


Novozámocká 57/179
94905 Nitra-Dolné Krškany
www.vusapl.sk
Email: dopyt@vusapl.sk

Máte dopyt, chcete vypracovať cenovú ponuku?

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

[recaptcha]