2.4.2020, Vážení zákazníci, oznamujeme vám, že prevádzka spoločnosti zostala neprerušená a my sme pripravení plniť Vaše požiadavky a objednávky. Spolu to zvládneme.

Certifikácia výrobkov

Dobrovoľná certifikácia výrobkov

Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov spoločnosti VUSAPL, a.s., Nitra má udelenú akreditáciu Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy ISO/IEC 17065 pod registračným č. osvedčenia P-011 od roku 1994. Certifikačný orgán vykonáva posudzovanie zhody výrobkov certifikáciou 
v súlade s príslušnými normami a predpismi podľa požiadaviek konkrétneho systému certifikácie výrobkov dodržiavaním požiadaviek ISO/IEC 17065. K svojej činnosti využíva služby Akreditovaného skúšobného laboratória OSL a služby kooperujúcich laboratórií podľa potreby.

Oblasť činnosti Certifikačného orgánu je certifikácia výrobkov organickej a anorganickej chémie, ropných produktov, plastov a výrobkov z plastov, gumy a výrobkov z gumy a ostatných materiálov kombinovaných s plastami alebo s gumou. (posypová soľ, benzín, nafta, olej, LPG, odpady, výrobky na styk s potravinami, profily, fólie, tesnenia, autofólie, nádoby, nádrže, obaly a iné)

Certifikačný orgán má stanovené podmienky udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania a odoberania certifikácie vo vlastných metodických pokynoch a v príručke a na požiadanie poskytneme informácie.

Stavebné výrobky

Od 1. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon č.133/2013 Z.z. O stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ustanovuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v SR a ich sprístupňovania na domácom trhu.

Autorizovaná osoba SK06

VÚSAPL, a.s., Nitra je autorizovanou osobou reg. č. SK06 s rozsahom uvedeným v prílohe podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy preukazovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. a má udelenú autorizáciu
  • na certifikáciu výrobkov,
  • na certifikáciu riadenia výroby,
  • ako skúšobné laboratórium.
v rozsahu stanovenom Osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Autorizovaná osoba TP06

Od 20.9.2013 je VÚSAPL a.s. aj autorizovanou osobou na Technické posudzovanie TP 06 s rozsahom uvedeným v prílohe TP06 v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonávame tiež poradenstvo a skúšky na výrobky nad rámec uvedený v osvedčení 
o autorizácii, napr. v systéme 4, IV podľa vyhlášky č. 162/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov a pomáhame pri vypracovaní vyhlásenia o parametroch.

Zoznamy:

Notifikovaná osoba 1479

VÚSAPL, a.s., Nitra je notifikovanou osobou identifikačné číslo 1479 s rozsahom uvedeným v prílohe NO 1479 podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS 
v rozsahu činností špecifikovaných v prílohe k osvedčeniu o notifikácii.
 Certifikačný orgán ako autorizovaná osoba SK06 a notifikovaná osoba 1479 má stanovené podmienky udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania a odoberania certifikácie vo vlastných metodických pokynoch a v príručke kvality a na požiadanie poskytneme informácie.

Technická pomoc

Vykonávame tiež poradenstvo a skúšky na výrobky nad rámec uvedený v osvedčeniach 
o akreditácii, autorizácii a notifikácii, pomáhame pri vypracovaní vyhlásenia zhody a značiek zhody a pri zabezpečení vykonávania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu vypracujeme posúdenie zhody v súlade s dodanými technickými špecifikáciami, zahraničnými technickými špecifikáciami, s právnymi predpismi SR a EÚ.

Prínos pre Vás:
  • overenie a potvrdenie kvality Vašich výrobkov (protokol o skúške, certifikát o zhode)
  • minimalizácia rizika platenia pokuty (pomoc pri plnení legislatívnych požiadaviek)
  • istota dodávania zdravotne neškodných výrobkov
  • argumenty pre Vašich zákazníkov (certifikát zhody – možnosť účasti na výberových konaniach)
  • pomoc pri riešení sporných reklamácií u odberateľov i dodávateľov

VÚSAPL, a.s.


Novozámocká 57/179
94905 Nitra-Dolné Krškany
www.vusapl.sk
Email: dopyt@vusapl.sk

Máte dopyt, chcete vypracovať cenovú ponuku?

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

[recaptcha]