Testovanie ropných produktov, chemických látok

Testovanie ropných produktov, chemických látok

Testovanie ropných produktov, chemických látok:

destilačné charakteristiky

bod vzplanutia

obsah nečistôt

bod tuhnutia

bod zákalu

medzná teplota filtrovateľnosti

viskozita, viskozitný index ropných produktov, viskozitné číslo

korózia pôsobením na kovy

hodnota pH

extrahovateľné látky