Testovanie polymérov

Testovanie polymérov

Testujeme všetky typy polymérnych materiálov a vykonávame vstupnú, výstupnú kontrolu definovaných parametrov, vrátane identifikácie neznámych materiálov:  

identifikácia materiálu

hustota

obsah plniva (popola)

prchavé látky

obsah vody

stupeň zosietenia

farebnosť, lesk

obsah kondenzovateľných zložiek

senzorické skúšky

chemická odolnosť

dôkaz ftalátov

hodnotenie gumy

ťahové skúšky (pevnosť v ťahu, ťažnosť, modul pružnosti v ťahu)

ohybové vlastnosti (pevnosť v ohybe, deformácia v ohybe, modul pružnosti v ohybe)

reologické vlastnosti (index toku taveniny)

tvrdosť (tvrdosť shore, guličková tvrdosť)

húževnatosť Charpy

termické vlastnosti (DSC, teplota mäknutia podľa Vicata, teplota priehybu)

horľavosť

príprava skúšobných telies (obrábaním, vstrekovaním)