Analytické oddelenie

Analytické oddelenie

Analytické oddelenie sa špecializuje na materiálové analýzy polymérov, chemických látok, ropných produktov, emisné testy výrobkov pre automobilový priemysel, meranie optických vlastností.

Testovanie automobilových dielov a komponentov

Materiálové analýzy

identifikácia materiálu

hustota

obsah plniva (popola)

prchavé látky

obsah vody

chemická odolnosť

hodnotenie gumy

viskozita, viskozitné číslo

Emisné charakteristiky materiálov

obsah formaldehydu

obsah kondenzovateľných zložiek (fogging test)

zápach (odor test)

emisie organických látok (TVOC)

Optické vlastnosti

farebnosť CIELab

lesk

Testovanie fólií

priepustnosť pre vodnú paru

priepustnosť, reflexia svetla

senzorické skúšky, zápach

chemická odolnosť

Testovanie polymérov

identifikácia materiálu

hustota

obsah plniva (popola)

obsah vody

stupeň zosietenia

farebnosť, lesk

obsah kondenzovateľných zložiek

senzorické skúšky

chemická odolnosť

dôkaz ftalátov

hodnotenie gumy

Testovanie ropných produktov, chemických látok

destilačné charakteristiky

bod vzplanutia

obsah nečistôt

bod tuhnutia

bod zákalu

medzná teplota filtrovateľnosti

viskozita, viskozitný index ropných produktov, viskozitné číslo

korózia pôsobením na kovy

hodnota pH

extrahovateľné látky