Laboratóriá

Skúšobné laboratóriá

Akreditované skúšobné laboratóriá sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle EN ISO/IEC 17025 na:

skúšanie fyzikálnych, mechanických, chemických vlastností polymérov

skúšanie výrobkov z plastov, skúšanie plastových dielov pre automobilový priemysel

skúšanie ropných výrobkov a chemických látok

VÚSAPL je poverená osoba č. TSOV/2/2017 na vykonávanie činnosti technickej služby kategórie A overovanie vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a overovania ich zhody podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.