Certifikácia

Dobrovoľná certifikácia výrobkov

Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov spoločnosti VÚSAPL, a.s., Nitra má udelenú akreditáciu Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa normy ISO/IEC 17065 pod registračným č. osvedčenia P-011 od roku 1994. Certifikačný orgán vykonáva posudzovanie zhody výrobkov certifikáciou v súlade s príslušnými normami a predpismi podľa požiadaviek konkrétneho systému certifikácie výrobkov dodržiavaním požiadaviek ISO/IEC 17065. K svojej činnosti využíva služby Akreditovaného skúšobného laboratória OSL a služby kooperujúcich laboratórií podľa potreby.

Oblasť činnosti Certifikačného orgánu je certifikácia výrobkov organickej a anorganickej chémie, ropných produktov, plastov a výrobkov z plastov, gumy a výrobkov z gumy a ostatných materiálov kombinovaných s plastami alebo s gumou. (posypová soľ, benzín, nafta, olej, LPG, odpady, výrobky na styk s potravinami, profily, fólie, tesnenia, autofólie, nádoby, nádrže, obaly a iné).

Certifikačný orgán má stanovené podmienky udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania a odoberania certifikácie vo vlastných metodických pokynoch a v príručke. Na požiadanie poskytneme informácie.

Stavebné výrobky

Od 1. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ustanovuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v SR a ich sprístupňovania na domácom trhu.

Autorizovaná osoba SK06

VÚSAPL, a.s., Nitra je autorizovanou osobou reg. č. SK06 s rozsahom uvedeným v prílohe podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy preukazovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. a má udelenú autorizáciu

na certifikáciu výrobkov,

na certifikáciu riadenia výroby,

ako skúšobné laboratórium,

v rozsahu stanovenom Osvedčením o autorizácii vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Autorizovaná osoba TP06

Od 20.9.2013 je VÚSAPL, a.s. aj autorizovanou osobou na Technické posudzovanie TP 06 s rozsahom uvedeným v prílohe TP06 v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonávame tiež poradenstvo a skúšky na výrobky nad rámec uvedený v osvedčení o autorizácii, napr. v systéme 4, IV podľa vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Pomáhame pri vypracovaní vyhlásenia o parametroch.

Notifikovaná osoba 1479

VÚSAPL, a.s., Nitra je notifikovanou osobou, identifikačné číslo 1479 s rozsahom uvedeným v prílohe NO 1479 podľa ustanovení zákon a č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v rozsahu činností špecifikovaných v prílohe k osvedčeniu o notifikácii. Certifikačný orgán ako autorizovaná osoba SK06 a notifikovaná osoba 1479 má stanovené podmienky udeľovania, udržiavania, rozširovania, obmedzovania a odoberania certifikácie vo vlastných metodických pokynoch a v príručke kvality. Na požiadanie poskytneme informácie.

Technická pomoc

Vykonávame tiež poradenstvo a skúšky na výrobky nad rámec uvedený v osvedčeniach  o akreditácii, autorizácii a notifikácii, pomáhame pri vypracovaní vyhlásenia zhody a značiek zhody a pri zabezpečení vykonávania systému vnútropodnikovej kontroly výrobcu vypracujeme posúdenie zhody v súlade s dodanými technickými špecifikáciami, zahraničnými technickými špecifikáciami, s právnymi predpismi SR a EÚ.

Prínos pre Vás:

overenie a potvrdenie kvality Vašich výrobkov (protokol o skúške, certifikát o zhode)

minimalizácia rizika platenia pokuty (pomoc pri plnení legislatívnych požiadaviek)

istota dodávania zdravotne neškodných výrobkov

argumenty pre Vašich zákazníkov (certifikát zhody – možnosť účasti na výberových konaniach)

pomoc pri riešení sporných reklamácií u odberateľov i dodávateľov